Valiyev, M. (2019) “Ismayil Hajibayov’s divertisment”, Rast Musicology Journal, 7(1), pp. 2040-2049. doi: 10.12975/pp2040-2049.