VALIYEV, M. Ismayil Hajibayov’s divertisment. Rast Musicology Journal, v. 7, n. 1, p. 2040-2049, 25 Aug. 2019.