Valiyev, M. (2019). Ismayil Hajibayov’s divertisment. Rast Musicology Journal, 7(1), 2040-2049. https://doi.org/10.12975/pp2040-2049