Telif devri

Yazar adı, soyadı:

Makale adı:

Geçerlilik Tarihi Başlangıcı: .…/.…/makalenizin yayınlandığı yıl

Rast Müzikoloji Dergisi (“Yayımcı”) ve Yazar(lar) aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

 1. İmzası bulunan Yazar(lar), elektronik format da dahil, henüz bilinmeyen ya da daha sonra geliştirilecek olan herhangi bir metot yoluyla ifadesinden doğan telif hakları da dahil, Eserin tüm haklarını, başlığını ve kazancını, Yayımcıya devreder. Yayımcı, Eseri Geçerlilik Tarihinden itibaren altı (6) ay içerisinde basmazsa, telif hakkı tekrardan Yazar(lar)’a geçer. Yayımcı, Yazar(lar)’a her zaman Eserin Yazarı(ları) olarak itibar edeceğini taahhüt eder.

 

 1. Adı geçen Yayımcı, Eserin ilk defa Yayımcı tarafından basıldığının her zaman taahhüt edilmesi koşulu ile Yazara(lara) aşağıda bulunan telifsiz, sınırlı hakları verir:
 2. Eğitimde kullanılması amacıyla Eserin tamamının ya da bir kısmının çoğaltılması ve bu kopyaların dağıtılması hakkı;
 3. Eserde bulunan malzemelerin tümünü ya da bir kısmını, Yazar tarafından yazılan bir kitapta ya da Yazarın eserlerinin bir derlemesinde kullanma hakkı;
 4. Tanıtım ve ticari olmayan herhangi bir amaçla, Eseri Yazarın çalıştığı yerin içinde kullanma ve dağıtma hakkı;
 5. Herhangi bir amaçla Eserde bulunan şekil ve tabloları kullanma hakkı;
 6. Eserde bulunan malzemeden sözlü sunum yapma hakkı;
 7. Bu haklar, Rast Müzikoloji Dergisi tarafından Eserin ilk basımından itibaren otuz (30) gün içinde geçerli olacaktır.
 8. Yazar(lar) Esere ilişkin aşağıdaki maddeleri kabul ve garanti eder:
 9. Eser Yazarın orijinal eseridir ve Yazar(lar) bu anlaşmaya girmek için tam yetkiye sahiptir;
 10. Eser, bir başkasının telif hakkı ve mülkiyet hakkını ihlal etmemiştir;
 11. Eser, edebe aykırı, onur kırıcı içerik, iftira içermez ya da bir başkasının medeni haklarını, mahremiyet hakkını ihlal etmez ya da bir diğer deyişle kanuna aykırı değildir:
 12. Eserin yayından önce son halini görüp onaylamışlardır.
 13. Eserin bir başka yerde basılmamış ve basılmak üzere sunulmamıştır.
 14. Eser üzerindeki mali haklarını, özellikle işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve İnternet yoluyla iletim de dahil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını Rast Müzikoloji Dergisi’ne sınırsız olarak kullanılmak üzere devretmeyi kabul ve taahhüt ederim.
 15. Bununla beraber yazar(lar) makaleyi çoğaltma, postayla veya elektronik yolla dağıtma hakkına sahiptir.
 16. Sorumlu yazar olarak, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda ‘Rast Müzikoloji Dergisi ve Dergi Editörlerinin’ hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun Sorumlu yazar olarak bana ait olduğunu taahhüt ederim.
 17. Ayrıca makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanmadığımı, çalışma ile ilgili tüm yasal izinleri aldığımı ve etik kurallara uygun hareket ettiğimi taahhüt ederim.
 18. Eser, aşağıdakiler haricinde tamamen ya da kısmen yayımlanmamıştır: ___________________________________________________________________________Yazar(lar), bu teminatların geçerliliğinden ya da ihlalinden kaynaklanan zarar ya da masraflara karşı Yayımcıyı tazmin edecek ve sorumlu tutmayacaktır.

 

 Bu telif devir sözleşmesi on dokuz (19) maddeden ibarettir, her sayfasını okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi aşağıda ki kutuları işaretleyerek kabul etmiş sayılacaksınız.