Volume 3 No 2, September - 2015

Articles

Cahangir Cahangirovun Yaradıcılığında Mahnı Janrının Rolü

Dilbər Əhmədova

1031-1036 |

Azərbaycan’ın Orta Əsr Kamança İfacıları

Toğrul Əsədullayev

837-842 |

Azərbaycan Operası və Xanəndəlık Sənətı

Vüsalə Əsgərova

909-914 |

Bileşik Makâm Bûselik

Sühan İrden

813-827 |

Niyazi Sayın’ın Üslup ve Tavrını Yansıtan Artikülasyon Ögeleri

Nihat Ozan Köroğlu, Nurtuğ Barışeri Ahmethan

847-863 |

Azerbaycan'da Lirik Operaların Tür Çeşitliliği

Inara Maharramova

871-876. |

Sabir Əliyev “Məktəb”inin Layiqli Davamçısı

Tahirə Mustafayeva

976-982 |

Mecmua-i Saz u Söz’de Hafız Post İzleri

Mehmet Söylemez

920-929 |

Şüştər və Humayun Muğamların Müqayisəli Araşdırılması

Şəbnəm Şıxəliyeva

983-988 |

Mısır Xalq Mahnılarının Formaları

Mona Zedan

780-803 |

Творчество Шафиги Ахундовой

Нушаба Гумматова

843-846 |

Взгляд на творческий стиль Рамиза Миришли

Наиба Шахмамедова

989-993 |