Abstract

Təqdim olunan məqalədə Gədəbəy aşıq incəsənəti öz əksini tapmışdır. Gədəbəy bölgəsində mövcud olan bu qədim incəsənət növü böyük rol oynamışdır. Araşdırılan məqalədə “Dastan” aşıq incəsənətinin əsas xüsusiyyəti kimi tədqiq edilmişdir. Müxtəlif həyat hadisələrinin şifahi şəkildə nəsildən-nəsilə ötürülməsi bir janr kimi dastan yaradıcılığına və onun inkişafına səbəb olmuşdur. Xalqın bədii təfəkkürünün məhsulu olan xalq yaradıcılığı və onun tədqiqi ədəbiyyatşünasların, folklorşünasların, musiqişünasların marağına səbəb olmaqla həmişə nəzər-diqqəti cəlb etmişdir. Son yüzillikdə Gədəbəy bölgəsində yaşayan şair aşıqlar tərəfindən müxtəlif xarakterli dastanlar və şeirlər, əhvalatlar, deyişmələr yaranmışdır. Bu baxımdan aşıq musiqisinin tədqiqi, qorunub saxlanılması ilə yanaşı, dastan ifaçılıgında dərindən və köklü şəkildə öyrənilməsində böyük ehtiyac vardir.