Abstract

Bu araştırma, XIX. Yüzyılda Türk Mûsikîsi’ne hem saz icracılığı hem de besteciliğiyle hizmet etmiş olan Giriftzen Asım Bey’in bestelerinde Hicâz makamı kullanımını ortaya koymak amacı ile yapılmıştır. Bu amaçla kaynak taraması yapılarak bestecinin Hicâz makamında bestelediği sekiz adet şarkıya ulaşılmış ve bu şarkılar Finale programı ile bilgisayar ortamında yeniden yazılmıştır. Notaların yazımında Arel nazariyatındaki değiştirici işaretler kullanılmıştır. Tarama sonucunda ulaşılan şarkılar içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Eserler üzerindeki inceleme makam özelliğini ortaya koyabilmesi için dizi, seyir özelliği, kullanılan çeşniler ve ses alanı açısından yapılmıştır. Sonuç bölümünde Giriftzen Asım Bey’in Hicâz makamını kullanış biçimi ortaya konmuştur. Giriftzen Asım Bey’in Hicâz makamındaki besteleri için yapılan çalışmanın diğer makamlardaki besteleri için yapılması önerilmektedir.