Abstract

Osmanlı Devleti’nde 1826 senesinde Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması ve Bektaşi tekkelerinin kapatılması ile beraber kendi içlerinde yapılanmaya başlayan Bektaşiler, Tanzimat Fermanı ile birlikte başlayan modernleşme hareketleri, gelişen yayıncılık faaliyetleri ve II. Meşrutiyet döneminin görece özgürlükçü ortamının da etkisiyle kendilerine yayın hayatında Muhibbân dergisi ile yer bulmuşlardır. Muhibbân, Alevi-Bektaşi kültür ve edebiyata dair yayıncılığın ilk örneği olmuştur ve en eski Bektaşi nefeslerinin notalarını muhtevidir. Bu çalışmada Muhibbân’ın tüm sayıları taranıp, notaları yer alan nefesler tespit edilmiş ve günümüze uygun şekilde notaya aktarılmıştır. Bu vesile ile Bektaşi musikisine dair ilk örneklerin repertuvarımıza kazandırılması hedeflenmiştir. Makalede öncelikle kısaca derginin tarihçesine, yayınlandığı dönemin arka planına ve literatürdeki önemine değinilecek, ardından nefeslerin notaları sunulacaktır.