Abstract

Məqalədə “TAXTA nəfəs alətləri üçün yazılmış Azərbaycan Milli Musiqisi  işləmələrində Rəna Qədimovanın dısti xətti.” haqqında danışılır. Burada Rəna Qədimovanın “Mayeyi-Rast” rənginin nəfəsli kvintet üçün işləməsi haqqında söhbət açılır. Bu məqalədə  bəstəkarın özünəməxsus dəsti xətti, mövqeyi və muğamın klassik bəstəkarlıq məktəbinə təsiri barəsindədir. Bəstəkarların milli musiqiyə olan yanaşması, muğamın təsiri hər bir əsərdə araşdırılır və təhlil olunur.