Abstract

Təqdim olunan məqalədə Azər Dadaşovun fortepiano sonatinaları tədqiq edilir. Bu sonatinalar forma, lad-intonasiya,ifaçılıq xüsusiyyətləri vəmürəkkəbliyi baxımından təhlil edilir. Tonal genişlənmələrinin,poliladlılıq faktura prinsipinin geniş yer aldığı göstərilir. Veberin variasiya prinsipi ilə müqayisə aparılır(3cü hissədə). Seriallaşmanın dodekafonik səs sırasına nəzər salınır.