Abstract

Məqalədə Azərbaycan xalq mahnılarının müqayisəli təhlili verilir. Burada dar və orta həcmli ladlara əsaslanan mahnıların lad-intonasiya məzmununun tipoloji xüsusiyyətləri şərh edilir. Qeyd edilir ki, məhz müqayusəli təhlil Azərbaycan xalq mahnılarının həm ümumi, həm də fərdi xüsusiyyətlərini aşkarlamağa imkan yaradır.