Abstract

Babek Hazrai bu makalede Abdülkadir Merâğî’nin mûsikî sahasında telif ettiği üç değerli eseri yani Câmiu'l-elhân, Makâsidu’l-elhân ve Şerh-i Edvâr kitaplarının ikinci bölümlerini telin taksimi ve sazın perdelerinin belirlenmesine ayırdığına değinerek, Merâğî’nin nağmelerin arasındaki orantısını çeşitli yöntemlerle açıklamasını irdelemiştir. Şöyle ki Merâğî, Safiyüddin Urmevî’nin görüşlerini temel alır ve ona yeni görüşler ekler. Bu çalışmada Câmiu'l-elhân kitabına yapılan yeni düzeltme esas alınarak Merâğî’nin diğer el yazma nüshaları ile karşılaştırılmış ve söz konusu yöntemler değerlendirilmeye çalışılmıştır.